Varför måste nuvarande livsmedelssystem ersättas?

Mänskligheten har förlorat cirka hälften av all matjord de senaste två hundra åren

Nuvarande livsmedelssystem är mycket oförståndigt designat, i jämförelse med hur naturen själv fungerar. Följande tunga argument gör att dagens livsmedelssystem måste ersättas.

 1. Livsmedelssystemet kräver enorma mängder färskvatten som tömmer grundvatten och planetens akvifärer, det vill säga enorma vattenreservoarer långt under mark. Mer än 90 procent av all färskvattenanvändning på planeten går till livsmedelssystemet.
 2. Monokulturerna ökar jorderosionen och är mycket känslig för klimatförändring. Vi har förlorat cirka hälften av all matjord sedan 1800-talet.
 3. En mycket stor del av planetens odlingsbara mark, >50 procent går till djurfoder och biobränsle.
 4. Antibiotika i djurproduktion riskerar allvarlig antibiotikaresistens.
 5. Djurfabrikerna gynnar uppkomsten av zoonoser och pandemier. Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människor.
 6. Odlingssättet med monokulturer utarmar biodiversiteten både under och ovan jord. Stora fina åkrar, som vi i Skåne är stolta över, är bokstavligen döda, och ger nästan inget utrymme för andra djur och växter.
 7. Livsmedelssystemet är extremt energikrävande i förhållande till vad man får ut. Vi stoppar in 10-15 energienheter och får ut 1. Billig olja tillåter detta!
 8. Använder stora mängder pesticider och konstgödning. Fosfor i konstgödning är en ändlig resurs som bara finns på ett fåtal ställen på planeten.
 9. Kräver stora investeringar i fordon och infrastruktur, inte bara traktorer utan lastbilar, vägar, fartyg, flygplan, tåg, förädlingsindustrier, kyldiskar etc.
 10. Innebär långa transporter, ofta över kontinenter.
 11. Ger näringsfattig mat. Vi tillför enbart kväve, fosfor och kalium till jorden.
 12. Genererar stort matsvinn. Cirka 1/3 av maten förstörs eller slängs, inte bara i hemmen utan i affären, i produktion och i transporter.
 13. Grödorna har lågt inbyggt immunförsvar på grund av att (a) vi stressar växterna som vi inte borde genom t ex fröförädling för att de skall växa snabbt, och vi ger dem mycket konstgödning b) växterna får inte de övriga mineraler som de behöver c) växterna har inte stöd från andra växttyper under och över mark som finns i till exempel en blandskog d) växterna är helt exponerade för sol/torka/regn. Detta ökar risken för skadeinsekter och sjukdomar.
 14. Ger stor miljöförstöring av mark och vatten. Pesticider och konstgödning kommer i vattendrag och går ut i exempel Östersjön och dödar havet.
 15. Genererar enorma växthusgasutsläpp från hela livsmedelskedjan alltifrån utsäde, produktion, förädling, transport, försäljning, tillagning och återvinning.
 16. Förgiftar människor och djur genom pesticider, och tungmetaller som kan tas upp av växter som saknar viktiga mineraler.
 17. Använder enorma mängder förpackningsmaterial
.

Skapa din hemsida gratis!