Vad är en systemrisk?

Mänskligheten måste vara beredd att ompröva sin existens och hela sitt produktions- och konsumtionssystem

Med en global systemrisk menas ett problem eller en händelse som kan få dominoeffekter i samhället med allvarliga följder för världsbefolkningen, antingen direkt genom en ovanlig händelse eller indirekt genom att nå en "tipping point". Systemomfattande kollapser kan uppstå även om enskilda komponenter i systemet verkar robusta. Vid analys av systemrisker är det lätt att lura sig av linjära, erfarenhetsbaserade eller intuitiva förklaringar. Systemrisker är komplexa på grund av flera orsakssamband, exempelvis negativa och positiva återkopplingsslingor, tidsförskjutningar, faktorvariationer, etcetera. Osäkerheten är hög på grund av, till exempel, mätfel, statistisk variation, kunskapsbrist och osäkerhet. Tolkningen är subjektiv och flera följdeffekter, orsakade av politiska, sociala och ekonomiska aktörer, kan orsaka oförutsägbara konsekvenser.

Skapa din hemsida gratis!