En möjlig global utvecklingsmodell?

En framgångsrik global utvecklingsmodell kan bara vila på vishet/insikt/kunskap

Diskussionunderlag

Författare: Christer Nylander
Datum 2019-11-10

Sverige visar vägen

Folkbilda har en övertygelse och förhoppning om att vishet/insikt/kunskapsutveckling bland vuxna, ungdomar och barn, och andra förslag, skall sprida sig till andra länder. Genom att Sverige blir ett föregångsland som kan uppvisa en mängd fördelar med utvecklingsmodellen, kan andra länder bli inspirerade att kopiera konceptet.

FN:s 17 hållbarhetsmål i centrum

Med tanke på de ekonomiska och sociala förutsättningar som råder i olika länder, vill Folkbilda inspirera till en global holistisk utvecklingsmodell, som kraftfullt kan bidra till uppfyllandet av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Modellen är radikal men inte omöjlig att genomföra, men bör nog inte implementeras innan Sverige har visat framgång i sin egen transformation.

Modellens hörnstenar

Eftersom den föreslagna globala utvecklingsmodellen inte är tänkt att implementeras förrän i början av 2030-talet, har teknologin hunnit utvecklas avsevärt tills dess, och nya applikationer har tillkommit. Därav ett mer avancerat förslag nedan.

Vishet/insikt/kunskapsutveckling

Liksom i Sverige så är huvudfokus i den global utvecklingsmodellen vishet/insikt/kunskapsökning och då främst genom ett utbildningssystem baserat på MOOCs och personliga digitala assistenter (PDA), båda byggda på artificiell intelligens (AI) .

Personliga digitala assistenter

Målet är att upprätta en daglig individualiserad kommunikation med en personlig AI-baserad PDA (avatar) som primärt ger hjälp med vishet/insikt/kunskapsutveckling, men också assistans med inköp, förberedelser inför möten, informationssökning,  uppdatering av CV, jobbsökning, konsultativ/direktdemokrati, hälsoövervakning, etcetera. PDAn ger varje individ en helt unik upplevelse anpassad efter dennes kontext och förutsättningar.

Gratis utbildning för alla

För att påskynda en global transformation bör all utbildning, internetuppkoppling och behövliga IT-redskap erbjudas kostnadsfritt till alla på planeten. Avkastningen på denna investering är många gånger större än investeringen. Utbildningssystemet samlas lämpligen i en global hub, till exempel inom FN, där finansiering, demokrati och dataintegritet kan säkerställas. Genom AI baserade MOOCs kan individualiserad utbildning erbjudas utifrån alla personliga och kulturella förutsättningar. Det innebär också att människor kan utbilda sig oberoende av tid, plats och finansiella resurser. Gratis utbildning underlättar omskolning av medborgare liksom ett livslångt lärande.

Delningssamhälle

Förutom ett omfattande lokalt delningssamhälle kommer den globala IT-plattformen, som Folkbilda kallar för "Drivers of Change Platform" (DOCP) medge effektiv nationell och internationell delning av konstruktionsritningar, bästa lösningstekniker, forskningsresultat, statistik, föreläsningar, böcker, maskiner, etcetera.

Global demokrati

När vishet/insikt/kunskapsutveckling pågått under några år, förslås konsultativ demokrati införas. DOCPn kommer att kunna innehålla möjligheter för samtliga medborgare att engagera sig i samhällsfrågor, alltfrån lokala till internationella.

Globalt praktiskt samarbete

DOCPn möjliggör också att människor som vill hjälpa till i olika projekt kan göra detta genom att kompetens matchas med behov, på både lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Global arbetsmarknad

Sannolikt kommer framtidens arbetsmarknad bli mer projektbaserad, med tanke på robotisering och AI,  vilket i ett globalt sammanhang är komplext, och kräver snabb handläggning. Genom AI kan det globala arbetskraftbehovet effektivt matchas mot utbudet. Därutöver kommer hjälp från miljoner experter att behövas på olika platser på planeten i den globala transformationen, och genom DOCPn besparas en mängd tid, energi och transporter.

Engelska som världsspråk

Omkring 30 procent av världspopulationen pratar redan engelska och cirka 85 procent av den tekniska och akademiska litteraturen på internet är skriven på detta språk. Enorma fördelar skulle uppås om alla pratade engelska som första eller andraspråk i form av minskade konflikter, lättare handelsutbyte, förbättrad kommunikation, mer kostnadseffektiv utbildning, enklare dokumentation, minimerad översättning, mer rationell internationell mediarapportering, etcetera. AI baserad språkutbildning kan kraftigt underlätta densamma.

Nytt livsmedels-, energi-, material- och produktionssystem

DOCPn kan medverka till att uppbygganden av ett nytt globalt livsmedels-, energi-, material och produktionssystem, runt städer och samhällen, lättare och snabbare kan åstadkommas. Alla typer av skogsjordbruksmetoder, systemdesign, odlingserfarenheter, biogasteknik, materialteknik, etcetera, liksom frö- och växtmaterial kan utbytas mellan länder.

Globalt kulturutbud

Genom att erbjuda en mängd kulturevenemang på DOCPn kan alla människor på planeten njuta av underhållning av hög kvalitet, oberoende av tid och plats. Detta är ett viktig del av den individuella utvecklingen och tillfredsställelsen, men också en viktig faktor, tillsammans med lokal självförsörjning, för att accelerera de-urbanisering.

Spel baserade på FN:s 17 hållbarhetsmål

Slutligen föreslås utveckling av nya datorspel för ungdomar och vuxna, som fokuserar FN:s 17 hållbarhetsmål. Det kan vara ett roligt, intressant och utvecklande sätt att lära sig om planeten, tillföra kreativa idéer och samtidigt få vishet/insikt/kunskapsutveckling.

Läs mer (Proposal for a strengthened cosmopolitan democracy model)

Skapa din hemsida gratis!