Vilka är FN:s 17 hållbarhetsmål?

Den vise vill lyssna och förstå, den okloke tala

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt
 2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning
 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla
 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder
 11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter
 14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling
 15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer
 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

 • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande
 • målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat - och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås
 • ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Skapa din hemsida gratis!